Handelsbetingelser

Følgende betingelser er gældende for enhver aftale indgået med The Online Gurus.

1. Generelt

1.1.

Nærværende betingelser er gældende for enhver aftale indgået med The Online Gurus. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette dokument samt gældende lovgivning.

Er der modstrid mellem betingelserne og aftalegrundlag, har vilkårene i aftalegrundlaget forrang. Betingelserne kan i øvrigt kun fraviges ved skriftlig aftale Parterne imellem.

1.2.

Hvor andet ikke er oplyst, er alle priser opgivet i danske kroner, ekskl. moms. Alle beløb skal betales/overføres i Euro i henhold til aftaleindgåelsen.

1.3.

Med mindre andet er aftalt, forbeholder The Online Gurus sig retten til at benytte kunden som reference i forbindelse med salgsmateriale. Dette omfatter blandt andet markedsføringsmateriale, hjemmeside og forespørgsler.

1.4.

The Online Gurus er i tilfælde af salg, fusion, fission eller anden overdragelse af hele eller dele af The Online Gurus forretning berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Betingelserne og Aftalen til tredjemand uden indhentning af Kundens samtykke.

2. Pris og betalingsbetingelser

2.1

Alle produkter faktureres forud på dagen ved aftaleindgåelse. Den løbende optimering faktureres enten månedligt, kvartalsvis, halvårligt eller årligt forud alt efter produkttype og aftale. Alle priserne er ekskl. annonceudgifter. Vi beholder retten til ændringer af vores priser og aftaler, samt alle aktuelle faktureringer med løbende måned + 30 dages varsel som følge af den generelle prisudvikling, inflation, force major og andre økonomiske forhold der måtte være i markedet, og som kan have indflydelse på udførelsen af vores arbejde.

2.2.

Betaling skal ske indenfor den aftalte betalingsfrist, der er som udgangspunkt 5 dage efter fakturaens udstedelse. Første faktura fremsendes, når begge parter har accepteret aftalen over elektronisk post, hvori priser og link til denne aftale indgår. Alle fakturaer fremsendes og betales over Stripe Payment Gateway til betaling i EUR med kredit-/debitkort, og alle fremadrettede ydelser, som er indgået i aftalen, vil blive trukket automatisk herefter. Vi fakturer gennem betalingsplatformen Stripe over kreditkort. 

2.3.

Såfremt betalingen ikke falder rettidig, forbeholder The Online Gurus sig retten til at suspendere eventuelle ydelser. Samtidig udstedes der op til tre rykkere inkl. rykkergebyr på 112 kr. (15€) pr. rykker. Yderligere vil der blive tillagt morarente pr. påbegyndte måned (reguleres efter Nationalbankens officielle morarente).

Ved manglende betaling overføres udestående til vores samarbejdspartner, som forestår rykkerproces og efterfølgende indkrævning.

2.4.

Ved køb af serviceydelser hos The Online Gurus, er der ingen fortrydelsesret, eftersom ydelsen ikke kan returneres. Der henvises til forbrugeraftalelovens § 20, stk. 3 (2).

3. Varighed og opsigelse

3.1.

Et abonnement er bindende fra datoen specificeret i den tilhørende aftale eller faktura. Efter bindingsperioden kan aftalen opsiges med løbende måned +30 dages varsel forud for skæringsdatoen for aftalen defineret i det oprindelige aftalegrundlag eller faktura. Eksempel: Løber din aftaleperiode fra d. 15. til d. 15. hver måned, så kan aftalen opsiges med den løbende måned +30 dages varsel før d. 15 i en given måned.

3.2.

Kunden kan til enhver tid opsige abonnementsaftalen, men skal dog fortsætte betalingen til bindingsperiodens udløb.

3.3.

The Online Gurus forbeholder sig retten til, til enhver tid og med øjeblikkelig virkning, at annullere en aftale og dermed lukke en kundes aktiviteter, såfremt der foreligger argumenter eller beviser for, at kunden har forbrudt sig mod denne aftale. Kunden er i så fald fortsat ansvarlig for at betale for hele den aftalte periode.

3.4.

Aftalen kan af kunden ikke overdrages, sælges eller på nogen anden måde overdrages til tredjepart uden udtrykkelig skriftlig accept fra The Online Gurus.

4. Ansvar

4.1.

Et eventuelt erstatningskrav over for The Online Gurus kan aldrig overstige fakturabeløbet for den leverede ydelse. The Online Gurus hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i forbindelse med aftalen om ydelsen, herunder indirekte tab som opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved den leverede ydelse.

4.2.

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for The Online Gurus: Force majeure, herunder svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror, sabotage, strejke, lockout, boykot, blokade eller andre omstændigheder der ligger udenfor The Online Gurus’ kontrol, og som The Online Gurus ikke med rimelighed kan forventes at have forudset på tidspunktet for kontraktens indgåelse.

4.3.

The Online Gurus har ret til indenfor 14 dage at forsøge at udbedre eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med leverede ydelser. Såfremt dette ikke lykkedes, kan der gives forholdsmæssigt afslag i prisen, dog aldrig på mere end det oprindeligt fakturerede beløb.

5. Lovvalg og værneting

5.1.

Tvister kan af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

Version 1.0, 01. Januar 2020.

Carrer General Manso 28-38 piso 3. J

08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona

Spanien

VAT: ESJ67498113

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om disse betingelser, kontakt os venligst her.

Læs også om Cookie og Privatpolitikken her.